Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / за УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х,кв.12 по плана на с.Тюленово, община Шабла

В четиринадесет срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105