На основание Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ – Добрич, община Шабла уведомява:
1. От 19 до 21 юли 2022 г. ще се извършат имагоцидни обработки срещу комари в община Шабла по следния график:
– на 19.07.2022 г., от 20.30 до 22.00 часа – гр. Шабла (2000 дка);
– на 19.07.2022 г. от 22.30 до 23.30 часа – СО „Къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла (250 дка);
– на 20.07.2022 г. от 20.30 до 22.00 часа – с. Крапец (550 дка);
– на 20.07.2022 г. от 22.00 до 23.00 часа – с. Езерец (500 дка);
– на 21.07.2022 г. от 20.30 до 22.00 часа – с. Дуранкулак (700 дка);
– на 21.07.2022 г. от 22.00 до 23.00 часа – къмпинг „Космос“, с. Дуранкулак (100 дка).
2. Третирането ще се извърши с топъл аерозол на препарата Цитрол 10/4 УЛВ, при което ще се образува дим.
3. Продуктът е включени в Списъка на разрешените за употреба и предлагане на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здравеопазването Разрешително № 0292-2/ 29.09.2016 година.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор «Дезинфекционна станция БГ» ООД.
5. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки, намиращи се в посочените по-горе населени места.