На 10.07.2021 г./събота/ от 17:00 часа в Зелен образователен център – Шабла, СНЦ „Морски клуб Шабла“, в качеството си на Бенефициент по Проект “Възстановяване и развитие на морското дело, природното и морското културно наследство чрез популяризиране и разпространение на знания и умения по ветроходство и опазване на околната среда на територията на община Шабла и рибарската общност“, кани всички заинтересовани на информационно събитие.
Проектът се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4.025-0001-C02/28.04.2021 г. по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.
На събитието, присъстващите ще се запознаят с целите и идеята на проекта, с историята, успехите и традициите на морското дело и ветроходството в Шабла, потенциала за развитие на спорта чрез устойчиво използване на местните ресурси. Специално внимание ще бъде обърнато на младото поколение по отношение на проблемите, свързани със замърсяването на акваторията на Черно море. Заинтересованите страни ще бъдат информирани относно значимостта на познаването и изучаването на морската среда при прекият ни контакт с нея и важността на антропогенния фактор за поддържане на биологичното разнообразие и чистотата на морето. Ще се цели повишаване на осведомеността по отношение на опазването на културните ценности на района и съхраняване на традициите, свързани с морското дело и морското културно наследство.
Лектори на събитието ще бъдат Председателят на УС на Сдружението – Валентин Иванов и членовете му – Димитър Нанев и Димитър Люцканов.
Информационното събитие се организира в рамките на Дейност „Провеждане на осведомителна кампания за ползите и отговорностите към опазване на природното и морското културно наследство, важността от познаването на морската среда и безопасното пребиваване в нея, както и за развитието на ветроходството на територията на община Шабла и рибарската общност“ и има за цел да повиши осведомеността по въпросите на околната среда деца, ученици от начални и средни училища, МИРГ и рибари, представители на местна власт, заинтересовани страни от организации с нестопанска цел и местната общественост; изграждане на добра морска култура и познания за безопасно контактуване с морската среда при извършване на специфичните морски дейности /риболов, туризъм и спорт/; популяризиране на ветроходството на територията на Рибарската общност.