Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 от ЗОС; чл.56, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 360/27.02.2018г. и Заповед № РД-04-89/20.03.2018 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за за учредяване на възмездно право на строеж, върху имоти частна общинска собственост, както следва:
• ПИ 83017.503.3073 по КК на гр.Шабла, УПИ XVIII, кв.14, целият с площ от 755 кв. м., с начална тръжна цена 4 047.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.3074 по КК на гр.Шабла, УПИ XIX, кв.14, целият с площ от 791 кв. м., с начална тръжна цена 4 240.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.410 по КК на гр.Шабла, УПИ VIII, кв.128, целият с площ от 959 кв. м., с начална тръжна цена 5 140.00лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 11.04.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Спечелилите търга участници се задължават да извършат строителство на масивна жилищна сграда за задоволяване на собствени жилищни нужди в срок от 5 години от датата на подписване на договора , като в противен случай правото на строеж се погасява в полза на община Шабла и платената за него цена не се възстановява.
Приобретателите на правото на строеж се задължават да не продават, прехвърлят, заменят или даряват отстъпеното право на строеж и изградената сграда за срок от 10 години.
Стойността на тръжната документация е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.04.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.04.2018 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 03.04.2018г. до 10.04.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 03.04.2018г. до 15:00 часа на 10.03.2018г.
При неявяване на кандидати на 11.04.2018г. ще се проведе втори търг на 18.04.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108