Чрез съобщение, публикувано на официалната си Интернет страница до всички заинтересовани страни, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна съобщава за откриване на производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на град Шабла, община Шабла, област Добрич, на основание чл. 36 от Закона за защитените територии.
В едномесечен срок от датата на публикуването – 11 октомври 2023 г., заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Варна мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

Проект на заповед