В изпълнение на Решение  №370 по Протокол №44 от 31.05.2022 година, Общински съвет-Шабла открива процедура за определяне на 1(един)  съдебен заседатели към съдебния район на Окръжен съд-Добрич, мандат 2023-2026 година.

Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия::

 • Е на възраст от 21 до 68 години;
 • Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • Има завършено най-малко средно образование;
 • Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Не страда от психически заболявания;
 • Не е съдебен заседател в друг съд;
 • Не общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Кандидатите подават в срок от 15.06.2022 г. до 15.07.2022 г. в деловодството на  Общински съвет-Шабла, в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 305, III етаж от 08.00 ч. до 17.00 часа  Заявление за кандидатстване (Приложение №1), ведно с другите документи:

 • Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2)
 • Писмено съгласие (Приложение №3)
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които общинският съвет/комисията да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), ако са родени преди 16 юли 1973 година. Кандидатите могат да подадат заявления до председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща на адрес [email protected] .В заявлението следва да посочат, че документът им е необходим преди 15.07.2022 година.

Правила за определяне на съдебни заседатели 2023-2026 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5