На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла съобщава, че със заповед на областния управител на област Добрич № РкД-20-155/19.09.2023 год. е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ за изграждане на обект „Подземен електропровод 20Кv от одобрен със заповед №РД-08-717/ 15.07.2009г. ПУП-ПП до ПИ 12275.3.76 по КК на с. Горун община Шабла. Регистър със засегнатите имоти находящи се в землищата на селата с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Божаново, с. Твърдица, с. Пролез, с. Горичане и с. Горун е представен и е на разположение в Техническа служба стая 105 на Общинска администрация гр. Шабла.

29.09.2023 г.