През изминалата седмица на 152 домакинства в гр. Шабла бяха предоставени индивидуални съдове за разделно събиране на растителни отпадъци от личните дворове. Това е втората стъпка, която община Шабла прави след закупуването и поставянето на общо 27 броя кафяви контейнери с обем 1100 л. на обществено достъпни места в града, в изпълнение на разпоредбите за поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците.
Предоставянето на индивидуалните съдове за разделно сметосъбиране е продиктувано от необходимостта за въвеждане на персонална отговорност относно разделянето на биоотпадъците от общия поток.
Съдовете представляват кафяви пластмасови кофи с обем 120 л. и отвори за проветрение. Върху всеки от тях е поставен стикер с информация за предназначението му и глобите при нарушаване на нормативните разпоредби за разделяне на отпадъците. Съдовете са предназначени само и единствено за растителни отпадъци. Забранява се изхвърлянето на други видове отпадъци в тях, както и разпиляването на отпадъци около тях. При установяване на нарушения, на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв.
При предоставянето на индивидуален съд за растителни отпадъци представител на домакинството подписва приемо-предавателен протокол, в който са описани задълженията и отговорностите на лицата относно правилната му експлоатация.
Обслужването на кафявите кофи и контейнери и извозването на растителните отпадъци е с честота веднъж седмично и се изпълнява от Общинско предприятие БКСТРО.
За компостирането на разделно събраните растителни отпадъци община Шабла заплаща разходи по събирането и извозването им до Претоварна станция – Балчик, както и такса за преработването им в размер на 32,38 лв. за тон. Когато на Претоварната станция се извози смесен битов отпадък, към посочените по-горе разходи се прибавят още 36 лв./т. с ДДС – такса за депониране, 69 лв./т. – отчисления и 2,75 лв./т. – обезпечения. В тази връзка целите на системата за разделно събиране на отпадъците са основно две: намаляване на разходите за преработка на тон отпадък и намаляване на количеството отпадъци, подлежащи на депониране, респективно – удължаване на експлоатационния период на депото.
Снабдяването на гражданите от община Шабла със съдове за растителни отпадъци ще продължи поетапно и в следващите години, по райони, в зависимост от наличния за целта финансов ресурс.