В периода юли – септември 2022 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез териториалния си областен офис (ТОО) Добрич планира да проведе изнесени приемни в сградите на кметство с. Крапец и кметство с. Езерец, община Шабла. На срещите земеделските стопани ще бъдат консултирани на място, респективно ще получат навременна и точна информация за възможностите, които предлага Програмата за развитие на селските райони. Дейността е изцяло насочена към младите земеделски стопани, на които ще бъде изготвено безплатно проектно предложение за предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.
Срещите ще се проведат по следния график:
– Кметство с. Крапец – 26.08.2022 г. – от 10.00 до 12.00 часа;
– Кметство с. Езерец – 26.08.2022 г. – от 13.00 до 15.00 часа.
При наличие на посетители в приемната, времето ще бъде удължавано до пълно обслужване на присъстващите.
Телефон за контакти: 0885 848 182 – НССЗ – ТОО – Добрич.