В периода 07.04.2021-08.04.2021 г. в рамките на проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ – ROBG-393, се проведе дейността „Организиране на учебно посещение/семинар в Шабла“.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VA Румъния-България, ос 3 „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, с общ бюджет от 988 827,18 евро, от които Приносът на Европейския съюз е 840 503,09 евро. Водещ партньор по проекта е община Овидиу от РРумъния, като партньори са община Шабла и Фондация “Идеин Развитие” от РБългария. Основната цел на проекта е да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

На събитието, което се проведе онлайн, бяха представени оборудването и специализираните превозни средства, закупени по проекта, бе осъществен обмен на добри практики между екипите на доброволните формирования от община Овидиу и община Шабла, които бяха обучени и оборудвани в рамките на проекта. Обменът на добри практики по време на учебния онлайн семинар имаше за цел да засили сътрудничеството между двата доброволчески екипа и да спомогне за обмяна на опит за ефективни реакции в извънредни ситуации като наводнения, земетресения, пожари и др. Презентирана бе брошура, представяща най-добрите практики в подкрепа на доброволчески екипи. В онлайн събитието взеха участие представители на партньорските институции, както и членовете на доброволческите екипи от община Овидиу и община Шабла.