Днес, 1 септември 2021 г., в сградата на Община Шабла, се проведе пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Участие взеха представители на различни институции – Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, Регионална дирекция по горите – Варна, Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, Областен информационен център – Добрич, Българско дружество за защита на птиците, Общински съвет – Шабла, както и представители на общинска администрация.
Пресконференцията откри Петър Атанасов – Зам. Кмет „Финанси“, който даде думата на еколога на Общината – Галя Камберова, в качеството й на Ръководител на проекта, да запознае присъстващите с текущото му изпълнение, планираните дейности, очакваните резултати и предстоящите събития. Разяснена бе същността на проекта и основната му цел, а именно – да се подобри природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от План за действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната. Отчетен бе приносът на Европейския съюз за реализирането на дейностите по проекта чрез осигуреното финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Максималната безвъзмездна финансова помощ, одобрена по проекта е на обща стойност 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско финансиране и 161 869,12 лв. национално съфинансиране.
В края на пресконференцията, Ръководителят на проекта покани всички участници да посетят деветото издание на Фестивала на хвърчилата, на брега на морето, в местност „Малкото море“ край Шабла, на 4 и 5 септември, който тази година се финансира в рамките на проекта.

Презентация