Мерки за осигуряване на пожарна безопасност във връзка с обявяване на пожароопасен сезон на територията на община Шабла

Да се спазват стриктно следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност:
1.    Настъпване на етап ,,Восъчна зрялост”  на посевите от житни култури и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Шабла, считано от 17.06.2022 г.
2.    Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по малко от 50 м. до тях, от настъпването на восъчната зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата съгласно чл.6 от ,,Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи”.
3.    Да не се разрешава изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи и защитените територии, както и използването на открити огнеизточници на
основание чл.12 от Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и чл.6 от Закона за опазване на земеделски земи.
4.    Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи да спазват установените правила, норми и задължения на пожарна безопасност съгласно Раздел III от Наредбата №8121з-968 от 10 декември 2014г.
5.    Кметовете и кметските наместници по населени места:
–    да набележат конкретни мерки за предотвратяване на селскостопански и горски пожари в териториите по т. 2, както и да организират тяхното практическо изпълнение;
–    да организират провеждането на съответната противопожарна агитационно-разяснителна дейност сред населението, с цел повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на съответните кметства;
–    да информират РС ПБЗН при аварии, ремонт или спиране на водозахранването на населените места .
6.    Ръководствата на всички земеделски кооперации, фирми и други организации – ползватели на земеделски земи:
–     да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампания по прибирането на реколтата;
–    да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини;
–    да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.
–    да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения;
–    да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите, изораване на ивица с ширина най-малко 5 м. от външната или вътрешната страна на оградата;
– да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене.
7. При складиране или съхраняване на открито в земеделските земи, грубите фуражи (слама,сено и др.) да се обособяват на фигури с единично тегло до 200 т.  и в група до 600 т.  върху терен, почистен от растителни отпадъци с разстояние между фигурите  не по малко15 м., между групите не по малко от 50 м., на разстояние не по малко от 10 м. от пътища и 50 м. от горски насаждения с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м.
8. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други площи, съгласно чл. 13, т. 11 и т. 12 от Закона за почвите и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
9. Забранява се паленето на огън и извършване на огневи работи в горите на разстояние най-малко 100 м. от тях, освен на определените за целта места от Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства и териториалните служби ПБЗН, обозначени със специални знаци.
10. Забранява се устройването на лагери и къмпинги в горите, с изключение на разрешените от Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства , териториалните подразделения на ПБЗН и регламентираните за това места в района на Община Шабла.
11. Ръководствата на фирми, ЗК и други са длъжни да предоставят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на РС ПБЗН, съгласно Закона на МВР.
12. Кметовете и кметските наместници на населени места са длъжни да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и създадат организация за изпълнението й.
13. Общинска служба “Земеделие” гр.Шабла да извършва проверки има ли пожарозащитни ивици в земеделски земи, които са били засети с житни култури и спазва ли се забраната за изгaряне на стърнища и растителни отпадъци  в земеделски земи  и други дейности от тяхната компетентност.

Директор на ОД „Земеделие“ Добрич

Представители на община Шабла взеха участие в двустранен семинар за обмяна на опит в Осло, Кралство Норвегия чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени

По покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от РБългария, една от които община Шабла, взеха участие в зелени посещения в периода 07-11 юни 2022 г., организирани в региона на Осло. Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.
Целта на посещенията бе обмен на опит с партньори от страната донор във връзка с бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата; намиране на потенциални партньорски организации на територията на страната донор; обмен на опит и знания, технологии, и добри практики между български общини и  организации и общини от страната донор.
Основните теми бяха: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко- управление; Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво.

Община Шабла с двама свои представители – Петър Атанасов – зам. кмет “Финанси” и адв. Кремена Добрева – юридически консултант на общината, взе участие в работни срещи и семинар с презентации за обмяна на опит и добри практики с основна насоченост: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко управление, и  Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво, които се проведоха в Норвегия, в периода 07-11 юни 2022 г., по покана и организация на норвежката Green Visits от община Осло.

През първия ден програмата бе следната:
Първо посетихме Future Built, където ни представиха презентация Future Built от г-жа Биргит Рустен, главен изпълнителен директор на организацията.
Целта на Future Built е да подкрепя благоприятно за климата градско развитие, шест общини в Региона на Осло си сътрудничат по програмата. Тяхната визия е да покажат възможни климатично неутрални градски зони, базирани на висококачествена архитектура.
След презентацията имахме обиколка с екскурзовод Kristian Augusts порта 23 (KA23), г-жа Åshild Wangensteen, MAD архитект. KA23 е рехабилитиран според устойчиви принципи и следва набора на Future Built на критериите за кръгли сгради. Сградата от 50-те години е първата кръгла в страната сграда с консервационен статус.
След това посетихме Регион Гардерсмуен, където ни бе представена презентация и обиколка с екскурзовод – до Междуобщинско управление на отпадъците и рециклиране в Регион Гардерсмуен. Г-н Трим Денвик ни предсттави Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) – управляван модерен център за рециклиране, който събира повече от 95% от отпадъците за рециклиране.
ØRAS е междуобщинска компания за отпадъци, собственост на общините Eidsvoll, Hurdal, Nannestad  и Ullensaker, който  приема и управлява битовите отпадъци от 84 000 жители (към 01.01.2021 г.) Компанията е получила около 37 000 тона битови отпадъци през 2021 г. (440 кг/човек).

През втория ден програмата бе следната:
Първо имахме посещение в община Лиллестрьом, където ни посрещна г-жа Anette Gangnæs, ръководител на проекта, Green Visits. Изнесена ни бе презентация: Строителни обекти без емисии, г-н Джон Ериксен, ръководител на проекта Cleancon.  Повече от 25% от транспортните емисии в региона на Осло произлизат от строителни обекти. Идеята е да се използват пилотни обществени поръчки като инструменти за разработване на решения за строежи без вредни емисии. Имахме и презентация от Cleancon и община Лиллестрьом, представена от г-жа Ине Хьойер, община Лиллестрьом. Община Лиллестрьом ще създаде нова пожарна станция на пълен работен ден за регион Недре Ромерике. Пожарната ще бъде изградена като климатично амбициозна пожарна. Община Лилестрьом си сътрудничи с Cleancon за насърчаване на използването на работни машини без емисии. Този проект ще бъде демонстрационна строителна площадка за Cleancon.
След това посетихме строителната площадка, Håndverkskompaniet, г-н Fredrik Borch Lynghaug, община Лилестрьом и г-н Anders Torp – ръководител на проекта и предприемач – Håndverkskompaniet AS. Пожарната е в процес на изграждане и е амбициозен за климата строителен проект. Община Лиллестрьом участва в проект Cleancon за насърчаване на използването за работа на машини, които работят на електричество или други възобновяеми енергийни източници. Проектът е демонстрационна строителна площадка на общината, където машини без вредни емисии ще бъдат демонстрирани в активен строителен проект. Сумата на договора е NOK 153 милиона NOK (около 15 милиона евро).

През третия ден програмата бе следната:
Посетихме община Аскер, където с обиколка с екскурзовод ни бе представено Korpåsen omsorgsboliger от г-жа Ingunn Ramsfjell от община Asker и нейни колеги архитекти. Korpåsen представлява изпълнен проект с благоприятни за климата домове за грижи за уязвими групи от хора – социални домове, домове с почти нулева енергия с опростени решения за вентилация и иновативна дървена основа и решения в конструкциите.
Следобед се върнахме в гр. Осло и  посетихме Агенцията за климата, където ни бе представена презентация за целите и  бюджета за климата на град Осло и общината.
Когато община Осло стартира бюджета си през 2017 г., градът започва да проследява въглеродните си емисии заедно с финансите си. Смята се, че бюджетът за климата на Осло е първият по рода си. Това е пионерски подход за интегриране на климата в процесите на вземане на решения, който градът счита за най-важния си инструмент за постигане на целите си в областта на климата.
С пътуването до гр. Осло, Норвегия и посещенията на други няколко съседни общини, се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.
По време на посещенията си изложени по-горе се запознахме и обменихме информация и опит, като споделихме намерения за бъдещо партньорство по проекти, анонсирани в рамките на  Норвежкия финансов механизъм.

Чрез посещението в Осло и участието в семинара се засилиха двустранните взаимоотношения, чрез сътрудничество и повишена информираност в сферата на: намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата; зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, зелени сгради и еко управление, подобрено използване на ресурсите на общинско ниво между общини, компании и институции от Норвегия и община Шабла.
Споделиха се добри практики, знания и технологии.

Първа презентация

Втора презентация

Трета презентация

Четвърта презентация

Пета презентация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година 2022-2023 г.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 357/31.05.2022г. и Заповед № РД-04-302/17.6.2022г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2022-2023г. с начална тръжна цена за всички имоти – 95лв./дка. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Търгът ще се проведе на 07.07.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 06.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 22.06.2022г. до 06.07.2022г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 06.07.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 22.06.2022г. до 17:00 часа на 06.07.2022г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, насрочвам втори търг на 21.07.2022г. от 10:00 часа при същите ред и условия.
Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще се обяви на 12.07.2022г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2022г. до 20.07.2022г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2022г. до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Приложение 1

Обявление за откриване на процедура за определяне на един съдебен заседател към Окръжен съд – Добрич за мандат 2023-2026 г.

В изпълнение на Решение  №370 по Протокол №44 от 31.05.2022 година, Общински съвет-Шабла открива процедура за определяне на 1(един)  съдебен заседатели към съдебния район на Окръжен съд-Добрич, мандат 2023-2026 година.

Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия::

 • Е на възраст от 21 до 68 години;
 • Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • Има завършено най-малко средно образование;
 • Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Не страда от психически заболявания;
 • Не е съдебен заседател в друг съд;
 • Не общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Кандидатите подават в срок от 15.06.2022 г. до 15.07.2022 г. в деловодството на  Общински съвет-Шабла, в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 305, III етаж от 08.00 ч. до 17.00 часа  Заявление за кандидатстване (Приложение №1), ведно с другите документи:

 • Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2)
 • Писмено съгласие (Приложение №3)
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които общинският съвет/комисията да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), ако са родени преди 16 юли 1973 година. Кандидатите могат да подадат заявления до председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща на адрес [email protected] .В заявлението следва да посочат, че документът им е необходим преди 15.07.2022 година.

Правила за определяне на съдебни заседатели 2023-2026 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5