Уведомление за провеждане на дезинсекционни действия

В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич Община Шабла уведомява:
1. На 27, 28 и 29 април 2022 г., от 07.00 до 10.00 ч. и от 18.30 до 20.30 ч. ще се извърши дезаакризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла.
2. Подлежащите на третиране площи са централна градска част, градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла.
3. Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2022 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. За изпълнители на пръскането са определен със сключен договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.

Съобщение за провеждане са стрелби на 26.04.2022 г.

Уведомяваме Ви, че на 26.04.2022г. от 8:30ч. до 13:30ч. ще се проведат стрелби със 7.62мм автомат „ Калашников“ и 9 мм пистолет „ Макаров “ в района на Зенитен полигон – гр. Шабла.
Забранява се влизането и движението на плавателни съдове северно от естакадата и южно от къмпинг „ Добруджа“.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36780

Пореден одобрен проект на Община Шабла за подобряване на енергийната ефективност

На 13.04.2022 г. бяха публикувани резултатите от извършената оценка на проектни предложения по Процедура „Енергийна ефективност в сгради“, Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021. През ноември 2021 г. община Шабла кандидатства с проект № BGENERGY-2.002-0040 „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в град Шабла“. Проектът е класиран на 5-то място от общо 52 подадени проектни предложения по процедурата, като одобрените са само 16.
Проектното предложение включва въвеждането на мерки за енергийна ефективност в две административни сгради на територията на община Шабла – на Общинска администрация и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Шабла. За изпълнение са предвидени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покривни конструкции, топлоизолиране на подови конструкции, въвеждане на термо-помпена система за охлаждане/отопление, подмяна на осветителни тела, изграждане на фотоволтаична система за собствена консумация. След внедряването на системите в двете сгради ще се постигнат следните подобрения:
• Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик;
• Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник;
• Осигуряване на енергийна независимост;
• Високо ниво на енергийна ефективност.
Планираните дейности имат за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на сградите. Основна цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност, както и постигане на следните резултати:
* Подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление;
* Намаляване на емисиите на парникови газове;
* Намаляване на енергийните разходи;
* Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
* Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия, от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тези икономии се дължат на оптимизацията на осветлението и отоплението на сградата, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали.  Ще се подобрят условията на труд в двете сгради и ще се повиши качеството на предлаганите услуги, което ще допринесе до подобряване на благосъстоянието на общината и нейните жители.
Срокът за реализация на проекта е 24 месеца, а общата стойност е в размер на 1 774 468,96 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Одобрен проект по Национална кампания „За чиста околна среда – 2022“

За поредна година, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. На проведени заседания на комисията по оценка на проектните предложения от постъпилите 843 проекта на общини и кметства, одобрени за финансиране са 135. Сред тях е и проект на община Шабла с наименование „Облагородяване на кът за отдих в с. Езерец“ на обща стойност 14 997,40 лв с ДДС. Проектът предвижда обособяване на зона за отдих чрез доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение, декоративна ограда, беседка, паркови пейки, маси с пейки и осветителни тела в имота до кметството.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, находящ се в СО „Кария“

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 318/29.03.2022г. и Заповед № РД-04-204/15.04.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.505.452 по КК на гр.Шабла, с площ 29.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на преместваем обект.
Търгът ще се проведе на 10.05.2022г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 43,50/четиридесет и три, 0.50/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.05.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.05.2022г.
Оглед на имота всеки работен ден от 26.04.2022г. до 05.05.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 26.04.2022г. до 17:00 часа на 05.05.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108