Проект „Изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в сектор А и Б на Общински пазар-гр.Шабла, община Шабла.

Проект „Изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в сектор А и Б на Общински пазар-гр.Шабла, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №315/26.03.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване ефективността и конкурентоспособността на сектор „Рибарство и аквакултура”. Той бе в съответствие и с една от  специфичните цели на мярката, а именно „Повишаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултура”.

Чрез проекта бе доизграден рибен пазар към Общински пазар-гр.Шабла. Бяха изградени 2 магазина за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, малък рибен ресторант и магазин за риболовни принадлежности. Проектът бе от голяма обществена полза. С реализирането на този проект се осъществи една дългогодишна идея на територията на община Шабла да има рибен пазар.

Срокът за изпълнение на проекта бе 12 месеца. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 213 750,49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Празник на Плодородието – Шабла 2014”.

Проект „Празник на Плодородието – Шабла 2014”. Проектът се финансира по Договор №370/10.07.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1. „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие” в рамките на Приоритет 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“ на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът бе в съответствие и със Специфична цел №2 „Повишаване на доходите на заетите в сектор „Рибарство“ чрез прибавяне на добавена стойност към традиционната им практика“ и Специфична цел №4 „Повишаване привлекателността на територията и привличане на туристи и инвеститори“ на мярката.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта бе финансирано организацията и провеждането на Празник на Плодородието в гр.Шабла през 2014 г. За успешното провеждане на самия празник бе закупена съвременна високотехнологична озвучителна система. Също така бе заснет филм на мероприятието, чрез който се съхрани идеята за празника и ще спомогне той да стане ежегодна традиция, като по този начин се популяризира и повиши привлекателността на територията.

Срокът за изпълнение на проекта бе 4 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 54 295,74 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Доставка на специализирана техника за почистване на плажната ивица на територията на община Шабла”.

Проект „Доставка на специализирана техника за почистване на плажната ивица на територията на община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №277/03.12.2013г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът отговаря и на Специфична цел № 4 „Привличане на външни за територията инвестиции”, като той е иновативен за община Шабла и цели да се привлекат инвестиции на територията на общината, а също така да се стимулира разнообразяването на предприемаческата активност в района.

Чрез него се закупи специализирана техника за почистване на на плажовете в община Шабла. При наличието на такава машина, общината ще поддържа чиста цялата плажна ивица, която е с обща дължина около 40 км. С подобряване на условията ще се създадат предпоставки за повишаване на конкурентните предимства на територията, а също ще се стимулира привличането на инвестиции в района.

Срокът за изпълнение на проекта бе 4 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 49 044,32 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Естетизация, благоустрояване и социализация на терен в рибарско селище Кария, община Шабла.

Проект „Естетизация, благоустрояване и социализация на терен в рибарско селище Кария, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор № 265/18.11.2013 г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2  „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство” в рамките на Приоритет 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси” на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът бе насочен към естетизацията, благоустрояването и социализацията на терен в рибарско селище Кария, община Шабла, както и популяризирането на природните и архитектурни забележителности.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно опазване на уникалната природа – най-голямото богатство на рибарската общност. Предвиждаше се оформянето на поземлен имот с идентификатор 83017.49.30, в малки паркови архитектурни форми.

Обекта на интервенция бе общински терен в непосредствена близост до фара, благоустрояването на терена, се изразява в озеленяване и зацветяване, а също се оформиха пешеходни алеи с нетрайна настилка. Част от терена се оформи като зона за рекреация и наблюдение на морето, рибарските селища, скалните образувания, фара  и естакадата.

Срокът за изпълнение на проекта бе 10 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 273 851,44 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

Проект „Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с.Тюленово, община Шабла”.

Проект „Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с.Тюленово, община Шабла”.

Проектът се финансира по Договор № 216/13.08.2013г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област“ на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване качеството на жизнената среда в полза на рибарските общности. Той предвиждаше терените, обект на интервенция да се благоустроят, като се извърши вертикална планировка, изпълнение на трайни настилки, прокарване на инженерна инфраструктура и озеленяване. Продължи се съществуващата асфалтова настилка до рибарската лодкостоянка. Изпълниха се уширения за паркиране и маневриране.

Част от УПИ V в кв.20 по плана на с.Тюленово се оформи като зона за рекреация и наблюдение на морето и скалните образувания с малък амфитеатър и се изпълни стълбище за пешеходната му връзка с кея.

За подобряване на функционалното и естетическо възприятие на зоната крайбрежните алеи за разходка северно и южно от УПИ V в кв.20, представляващи най-източната част на кв.5, 20, 21, 31, 32 и 34 на селото и подхода към УПИ V в кв.20 се оформиха като пешеходни алеи, като се почистиха от растителността, настелиха със ситен чакъл и валираха, а в скалите около тях се монтира художествено осветление.

Срокът за изпълнение на проекта бе 12 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 314 243,35 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.