СЪОБЩЕНИЕ № 49/07.03.2018 г. по чл. 32 от ДОПК

До СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
С адрес: гр. Добрич, ж.к. Добротица № 34, вх.Ж, ет.4, ап. 8
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000143-1/23.01.2018 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 07.03.2018 г. до 21.03.2018 г.
Дата на поставяне на съобщението: 07.03.2018 г.
М. Йорданова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 22.03.2018 г.
М. Йорданова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 21.03.2018 г.

Заповед № РД-04-72/02.03.2018 г. на кмета на община Шабла относно определяне на отговорно длъжностно лице за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87,2 ал.10 и чл. 87, ал.11 от ДОПК

Заповед № РД-04-72/02.03.2018 г. на кмета на община Шабла относно определяне на отговорно длъжностно лице за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 и чл. 87, ал.11 от ДОПК

Със заповед на Министъра на образованието 1 и 2 март са обявени за неучебни дни

Със Заповед № РД-09-344/28.02.2018 г. Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев определя за неучебни дни, за учениците от училищата на територията на област Добрич, включая и община Шабла, 01 и 02 март 2018 г.
Учебното съдържание да бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора на училището, съгласувано с началника на Регионалното управление на образованието – Добрич.

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни

На основание чл. 37 и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинска администрация – Шабла приема заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни, от 1 до 10 март 2018 година. Към заявлението (по образец) се прилагат:
• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
• Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образец);
• Декларация за липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (по образец);
• Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
• Копие от документ за самоличност или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличен търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
• Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
• Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
Образци на утвърдените от Министъра на земеделието и храните заявление и приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на Министерството на земеделието и храните – http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx, ниво „Поземлени отношения и комасация” и се предоставят в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на община Шабла, на хартиен носител.

Одобрен образец на заявление по чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ:

Приложение № 1 Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

Приложение № 2 Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

Декларация – образец по чл. 99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ

Заявление по чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Списък на свободните пасища – 2018

Среща на туристическия бранш в Зелен образователен център гр. Шабла

ПОКАНА

Уважаеми туристически предприемачи, хотелиери, собственици на къщи за гости, ресторантьори,
Каним Ви на обща среща на туристическия бранш, която ще се проведе на 09.03.2018 г. (петък) от 14:00 ч. в сградата на Зелен образователен център, гр. Шабла.
Целта на срещата е да отчетем резултатите от изминалия туристически сезон и да обсъдим възможностите за взаимодействие помежду си, за да бъдем по-ефективни в усилията си да предоставяме качествена туристическа услуга.

Срещата ще премине при следния Дневен ред:

1.    Представяне на резултатите от Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Шабла за 2017 година.
2.    Възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – лектор инж. Геновева Друмева, Управител на Областен Информационен Център – Добрич.
3. Възможности за финансиране по Стратегия за местно развитие към Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик. Лектор – Нелко Йорданов, Координатор на МИРГ.
4.    Зелен образователен център и предложения за взаимодействие с туристическите предприемачи.
5.    Обсъждане на Формуляр за обратна връзка по отношение на качеството на предлаганите услуги в туристическите обекти и в общината като цяло.
6.    Други

Надяваме се на Вашата активност и добри предложения!

За допълнителна информация: ЗОЦ, гр. Шабла, тел: 05743/4200