На 30 март 2022 година публично бе обсъден проекта на бюджет на община Шабла за 2022 година.
На срещата присъстваха кметът на общината, Мариян Жечев, заместниците му Петър Атанасов и Цветелин Йорданов, директори на здравни, образователни и социални институции, граждани.
Росен Василев – началник отдел „Бюджет, финанси и данъчна политика“ в общинската администрация представи по-важните моменти, заложени в проекта на бюджет за 2022 година.
С 9 041 970 лв. ще разполага Общината тази година, като това е с 500 хил.лв. по-малко от бюджет 2021 година.
Приходната част се формира от общински приходи, средства от Републиканския бюджет и заемни средства. От общинските приходи, най-много средства се планират да постъпя в общинската хазна от имуществени данъци – 1 054 000 лв. и от общински такси 792 750 лв. Тук Василев обясни, че има много добро изпълнение за миналата година. Приходите получавани от държавата възлизат общо на 5 095 133 лв., като 3 900 433 лв. са обща допълваща субсидия, 660 700 лв. капиталова и 534 000 обща изравнителна субсидия.
Общо разходите за делегираните от държавата дейности ще бъдат 3 946 433 лв., за местните дейности 4 571 637 лв., а за дофинансиране на държавните дейности се заделят 523 900 лв. Разгледано в проценти – 53% от средствата са за работни заплати на персонала във всички структурни звена към Общината, 23% разходи за издръжка и текущи ремонти на публичната инфраструктура и 14% за капиталови разходи. Най много средства отиват за функция „Жилищно строителство и БКС“ – 2 711 552 лв., следвана от функция „Образование“ – 2 268 503 лв. и функция „Общи държавни служби“ – 1 719 099 лв.
В капиталовата програма са заложени 3 688 665 лв., като средствата в нея постъпват от държавни трансфери – 1 054 122 лв., собствени приходи – 216 028 лв. и европейски средства – 2 418 515 лв.
Нови обекти, които ще се изпълняват тази година са: подмяна на дограмата на кметството в село Езерец, основен ремонт на сградата на пощата в с. Крапец, финансиран частично по проект „Красива България“, ще се подготви работен проект за цялостен ремонт на учебната сграда и физкултурния салон на СУ „Асен Златаров“, подмяна на осветлението в централната градска част. По спечелен проект от фонд „Социална закрила“ пък ще се подмени кухненското оборудване в домашния социален патронаж в Шабла. Ще бъдат подменени частично водопроводите в селата Горун, Граничар и Тюленово за 731 хил. лв., като Общината в тази сума дофинансира ремонта със 131 хил. лв. а останалите 600 хил. са от държавата. 36 хил. лв. са предвидени за работни проекти за рехабилитацията на пътя Тюленово – Горун и пътя Ваклино – Смин – Черноморци – Захари Стояново, като за ремонта им ще се търсят пари от републиканския бюджет. Отделени са и средства за закупуването на мулчер, с който да се поддържат общинските зелени територии.
Предстоят и текущи ремонти на улична мрежа – ул. „3-та“ и ул.“17-та“, от кръстовището с ул. „20-та“ до кръстовището с ул. „21-ва“ в с. Крапец, ул. „12-та“ в с.Езерец, ул. „Ком“ и тротоарите по ул. „Комсомолска“ в Шабла и ул. „8-ма“, от кръстовището с ул. „10-та“ до кръстовището с ул. „26-та“ в с.Дуранкулак, като заделените средства са общо в размер на 533 500 лв.
От присъстващите в залата граждани, постъпиха предложения за включване в строителната програма на Общината, асфалтиране на ул. „Надежда“ в Шабла и на част от ул. „15-та“ в с. Дуранкулак, както и разширяване на услугата „Патронажна грижа +“ в селата от Общината. Г-н Жечев отговори, че това ще се дискутира на заседанието на постоянните комисии към общинския съвет.
Кметът Жечев изрази становище, че е песимист за изпълнението на тазгодишният бюджет.