• 22.05.2017
  • 13:30

ДО………………………………………
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОБЩИНА ШАБЛА

П О К А Н А

№ 26

Председателят на Общински съвет – Шабла на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А

Общинските съветници на заседание на Общински съвет – Шабла на 22.05.2017 г. /понеделник/ от 13.30 часа в залата на Общински съвет при

ДНЕВЕН РЕД:

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1.Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Шабла за 2017 г..
Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика и земеделие
2.Докладна записка относно определяне на наемна цена за разпределяне на пасища – публична общинска собственост на местни собственици на животновъдни обекти за индивидуално ползване;
3.Докладна записка относно приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
4.Докладна записка относно продажба на имоти – частна общинска собственост;
5.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между община Шабла и физически лица, чрез извършване на доброволна делба;
6.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината;
7.Докладна записка относно административен адрес на ЦСРИ – гр.Шабла.
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология
8.Докладна записка относно Отчет за изпълнение решения на Общински съвет – Шабла за второто шестмесечие на 2016 година;
9.Докладна записка относно Отчет на Концепцията за интеграция на ромите в община Шабла /2014 – 2020 г./ за периода /01.01.2016 г. до 31.03.2017 г./;
10.Докладна записка относно определяне на представител на община Шабла в общото събрание на „Спортно-технически комплекс – Езерец“ АД, ЕИК: 202650582;
11.Докладна записка относно Отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шабла за 2016г;
12.Докладна записка относно информация за дейностите по спазване на Наредбата на Общински съвет за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на кметствата.
13.Докладна записка относно определяне на представител на община Шабла в общото събрание на „МБАЛ – Добрич“ АД.
Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания
14.Докладна записка относно приемане на Наредба за записване, преместване и отписване на децата в общинската детска градина в община Шабла.
15.Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ Д-Р ЙОРДАНКА СТОЕВА/