Съобщение за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности

Изработен е: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Шабла – приета с Решение № 424 от 29.11.2013 г. на Общински съвет – Шабла.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА можете в срок до 11.05.2017 г. можете да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Шабла в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

С пълният текст на предлаганият проект за решение, ведно с мотивите налагащи приемането му, може да се запознаете на електронната страница на община Шабла: www.shabla.info  и на адрес www.shabla.bg .

Община Шабла на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица за издадено РС № 8/12.04.2017 год. за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на поликлиниката с ИД 83017.504.4305.3 по КК на гр.Шабла“ в УПИ VI, кв.156 по плана на гр.Шабла с възложител Община Шабла

Община Шабла на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица за издадено РС № 8/12.04.2017 год. за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на поликлиниката с ИД 83017.504.4305.3 по КК на гр.Шабла“ в УПИ VI, кв.156  по плана на гр.Шабла с възложител Община Шабла.

Разрешението за строеж заедно с одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересуваните в сградата на община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 105. Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО НСК Добрич.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на РО НСК Добрич в 14- дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.

Съобщение № 36/15.03.2017 г. по чл. 32 от ДОПК

До „ТОПМАР“ ООД
С адрес: гр. Добрич, бул. Трети март 50
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000005-1/20.01.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 15.03.2017 г. до 30.03.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението: 15.03.2017 г.
М. Великова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 31.03.2017 г.
М. Великова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 30.03.2017 г.