Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за ПИ 39493.35.156 по /КК/ Кадастралната карта на с. Крапец, община Шабла с новообразувани УПИ за „Рибарско селище -с. Крапец”.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1 /техническа служба/.
В 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Шабла.