Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за УПИ І-2299 и ХХІІ-2296, част от кв.96 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Общинска администрация Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Шабла.