До „ТОПМАР“ ООД
С адрес: гр. Добрич, бул. Трети март 50
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000005-1/20.01.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 15.03.2017 г. до 30.03.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението: 15.03.2017 г.
М. Великова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 31.03.2017 г.
М. Великова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 30.03.2017 г.