• Начало

  Община Шабла, отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“ уведомява, че вече започна плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2017 година. За настоящата година плащането на горепосочените данъци и такси ще става на две вноски – до 30 юни и до 30 октомври на годината. Платилите целия размер на сумата до 30 април 2017 г. ще ползват отстъпка от 5%. За неплатилите в посочените срокове ще бъде начислявана лихва.

  Община Шабла напомня на всички собственици на имоти и моторни превозни средства, физическите лица и едноличните търговци извършващи патентна дейност, както и лицата, предлагащи нощувки по смисъла на Закона за туризма своевременно да заплащат своите задължения, за да не се пристъпва към принудително изпълнение, което допълнително ще увеличи техните задължения.

  Плащането може да стане на каса в стая 109 намираща се в сградата на Община Шабла включително и чрез POS, във всички офиси на „EasyPay“ АД, във всички клонове на „Български пощи ЕАД“ в страната.

  Плащането може да се извърши и по банков път по следната банкова сметка на Община Шабла: IBAN: BG 77 CECB 9790 8447 2437 00 , BIC: CECBBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД клон – гр. Добрич с код за отделните видове плащания както следва:

  • Данък върху недвижимите имоти – 44 21 00
  • Данък върху наследствата – 44 22 00
  • Данък върху превозните средства 44 23 00
  • Такса за битови отпадъци – 44 24 00
  • Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 44 25 00
  • Туристически данък –  44 28 00
  • Други данъци – 44 34 00
  • Такси за административни услуги – 44 80 07
  • Такси за ползване на пазари, тържища и др. – 44 80 08
  • Такса за притежаване на куче – 44 80 13

   

  За Община Шабла при възмездно придобиване на имущество, ставката е 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

   

  АДРЕС:

  гр. Шабла, ул. „Равно поле“ 35

  тел. за контакт: 05743/4045

 • Нормативни документи

 • Административни услуги

  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

  Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Копие от документ за собственост/нотариален акт, договор за делба и др./;
  3. Копие от актуална скица от АГКК;
  4. За данъчна оценка на земеделски земи – удостоверение за характеристики на поземлен имот от АГКК;
  5. За данъчна оценка по чл.3 от приложение 2 – попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на оценката и съдебно удостоверение/оригинал/;
  6. За данъчна оценка на незавършено строителство – попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден от общинска администрация, издаден не по- рано от 3 месеца преди датата на искането;
  7. Удостоверение за наследници/при необходимост/;
  8. Копие от пълномощно/когато искането се подава от упълномощено лице/;

  Такса и срок на изпълнение на услугата:

  Обикновена услуга – изготвя се до 5 работни дни- 8 лв.

  Бърза услуга– изготвя се до 1 работен ден – 20 лв.


  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

  Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ, в която се описва имота, който ще бъде построен;
  3. Копие от пълномощно/когато искането се подава от упълномощено лице/;

  Такса и срок на изпълнение на услугата:

  Обикновена услуга– изготвя се до 5 работни дни- 8 лв.

  Бърза услуга – изготвя се до 1 работен ден– 20 лв.


  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

  Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Копие от пълномощно/когато искането се подава от упълномощено лице/;

  Такса и срок на изпълнение на услугата:

  Обикновена услуга – изготвя се до 5 работни дни – 8 лв.

  Бърза услуга – изготвя се до 1 работен – 20 лв.


  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

  Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Копие от пълномощно/когато искането се подава от упълномощено лице/;

  Такса и срок на изпълнение на услугата:

  Обикновена услуга – изготвя се до 7 работни дни- 5 лв.


  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Копие от пълномощно/когато искането се подава от упълномощено лице/;

  Такса и срок на изпълнение на услугата:

  Обикновена услуга – изготвя се до 7 работни дни- 5 лв.


  ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

  Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Копие от пълномощно/когато искането се подава от упълномощено лице/;

  Такса и срок на изпълнение на услугата:

  Обикновена услуга – изготвя се до 7 работни дни- 1 лв./бр.


 • Бланки

 • Съобщения

 • Проверка на задължения към МДТ