Днес, в сградата на община Шабла, кметът Мариян Жечев се срещна с кмета на община Черна вода, Р Румъния.      Поводът за днешната среща бе одобрението на заявлението за интерес на съвместния проект между двете общини с наименование „Възстановяване/Реставрация на уникално общо културно наследство и промотиране на съвместен туристически продукт „Хаманджия“ – първата цивилизация на стара Европа“ на Iви етап от кандидатстването по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.. Следващата стъпка е подготовката на техническата документация по проекта, необходима за кандидатстването на IIри етап по Програмата.
Основните дейности, които се предвиждат по проекта, са следните:
– Изготвяне на съвместно проучване на културата „Хаманджия“ и нейното въздействие в целевия регион на ЧВ;
– Организиране и провеждане на тематична конференция „Хаманджия“;
– Разработване на съвместен туристически маршрут „Хаманджия“;
– Дейности и разработки на „Археологически парк Дуранкулак – Хаманджия” в община Шабла;
– Дейности и строителни работи относно разработване на Център Хаманджия в Черна вода.
– Разработване на съвместни интегрирани туристически услуги;
– Развитие на съвместна интегрирана маркетингова стратегия на туристически продукт „Хаманджия“;
– Провеждане на съвместна промоционална кампания на туристически продукт „Хаманджия“;
– Разработване на съвместен интегриран план за управление на туристически продукт „Хаманджия“;
– Разпространение на резултатите от проекта – информираност и публичност.

Срокът за кандидатстване с проектното предложение е до 16 октомври 2017 г.
Индикативният бюджет на проекта е в размер на 1 500 000 EUR с ДДС.